Projektledning

Inlagd: 4 december, 2012 av Peter Ström

Projektstyrningsmodell och projektledning

Välj en beprövad projektstyrningsmodell och se till att viljan till förändring finns hos den högsta ledningen. Låt inte en konsult införa metoden utan använd en intern utsedd person som ansvarar för metoden och kompetensöverför metodiken via en mentor. Det borgar för en stark projektledning. Fastställ en policy och riktlinjer för dess efterlevnad. De anställda som ska arbeta med modellen måste få hjälp att anpassa sig. Utbilda nyckelpersoner, kurs i projektledning är bra och säkra kunskapen med kunskapsprov på systemet.

Ge projektledare och styrgrupper coachning, ett ämne i utbildningen Kurs i projektledning. Använd enkäter för att få konstruktiv kritik. Var lyhörd för stämningen inom projektverksamheten. Agera snabbt om irritation uppstår kring förändringen. Välj dina strider och lyft fram och fokusera på dem som verkligen vill förändra sig.

Se till att projektdokument och statusrapporter håller en hög nivå. Låt nya mallar och idéer få ta form under några veckor. Det ansvarar projektledningen för. Håll hela tiden fokus på nyttan. Vid behov kan styrgruppernas sammansättning ifrågasättas och förändras. Det är projektledningen som styr detta arbete.

Beslutsstöd och beslutsstödssystem är benämningen på de olika metoder och program som finns som stöd för organisationer att fatta effektiva och rationella beslut. Framförallt kan projektledning använda databearbetning av stora mängder information och därigenom underlätta beslutsprocessen, vilket poängteras under kurs i projektledning.

Från början hade man förhoppningen att datorerna skulle kunna fatta självständiga beslut. Ambitionerna reviderades och numera handlar beslutsstöd om att datorerna hjälper oss att fatta beslut genom att man har relevant och korrekt information. Med hjälp av dator kan vi nu ta ett steg tillbaka, se beslutssituationer från nya perspektiv och fatta den typ av intuitiva beslut som bygger på mönster, den typ av beslut som människan tagit under tusentals år.

Välj ett system som ger en total överblick över verksamheten. Den överblicken får du enklast om systemet sammanför planering, styrning och ekonomisk uppföljning samt om projektledning och resursplanering sker i samma system. Välj också ett system som är skalbart och har bred funktionalitet. Det är viktigt att systemet både kan hantera data och att det kan utvecklas för att passa din organisations skiftande behov. Det är en fördel om leverantören löpande utvecklar systemet och snabbt kan anpassa det till din unika verksamhet.

Väl ett kraftfullt, flexibelt system som kan hantera resursplanering och projekt i både traditionell projekt- och linjeverksamhet. Tänk på att ett stort system ökar dina utbildningskostnader kostnader även om du väljer en kostnadseffektiv kurs som Kurs i projektledning. Gör en ordentlig kalkyl för att se om vinsterna med resursplaneringssystemet är större än kostnaden för administrationen av systemet.

Diplomerad projektledare är trenden idag. Kurs i projektledning hos Hjärtum Utbildning är rätt för dig om du ser utbildningsinsatsen mer långsiktigt och strukturerat. Rätt utbildningsleverantör ökar både status och karriärmöjlighet.

Lämna en kommentar