Chefsutbildning

Chefsutbildning och praktisk chefsutveckling skriver vi en del om på denna sida. Om du söker efter bra chefsutbildningar så har du hittat rätt. Våra utbildningar hjälper chefer att få en riktigt stabil grund att stå på i sitt ledarskap. Som bonus ger det också tillfälle för dig som chef att träffa andra chefer och bygga vidare på ditt värdefulla chefsnätverk. Är du ny som chef, så tveka inte, utan starta direkt med en riktigt bra chefsutbildning så att du snabbt kommer in i chefsrollen. Boka din utbildning redan nu!

Chefsutbildning ny som chefChefens tankar och idéer och ny i chefsrollen

Det första handlar om förmågan att nå ut till dina medarbetare med dina visioner, planer och önskemål. Alltför ofta har de anställda ingen aning om vad som pågår bakom chefens dörr och chefens tankar och idéer om nutid och framtid kommer som en överraskning samma dag som förändringar ska genomföras. Men medarbetare av idag vill veta, de vill gärna bli inbjudna till processen och få ta del av det som planeras för verksamheten.

Chefsutbildning för rätt fokus i ledarskapet

Vår chefsutbildning får dig att bli observant på den ofta outnyttjade stora potential som finns i dina medarbetares samlade kunskaper. Regelbundna personalmöten med tydlig information är mycket viktiga för att inte skapa känslan av ”vi och du”, eller i värsta fall ”vi mot dig”. Att få chansen att komma med input och synpunkter gör att engagemanget växer och skapar en känsla av att varje individ räknas. Då kommer dina medarbetare att bli dina största supportrar och arbeta tillsammans med dig mot målen.

Chefsutbildning för bättre motivation i teamet

Ytterligare en fördel med att vara frikostig med att berätta om avsikter och intentioner är att dina medarbetare kommer att arbeta bättre tillsammans, som team. En chefsutbildning kan visa på det faktum att genom kännedom om verksamhetens mål och framtidsplaner, har alla medarbetare samma plattform att stå på och samma incitament och motivation till att utföra sina arbetsuppgifter. Utan insikt om meningen med verksamheten och framtiden för densamma, kommer var och en att arbeta efter vad den tror är syftet.

Att undvika konflikter och oenigheter

Till slut har man en arbetsplats där alla drar åt olika håll och i en sådan miljö är det lätt att konflikter och oenigheter får fäste och tar form. På en arbetsplats där det däremot är väl känt vilka projekt som är på gång och personalen är medvetna om de strategier som arbetas fram, kan medarbetarna sträva tillsammans och de slipper fundera på meningen med verksamheten. En chefsutbildning eller chefskurs hjälper dig som är ny som chef att till fullo förstå fördelarna med detta synsätt och också hur du ska arbeta för att nå dit.

Chefsutbildning ny som chefChefsutbildning och chefsrollen

Hjulen snurrar allt snabbare och omvärlden förändras som aldrig förr. En chefsutbildning eller chefskurs sätter chefsrollen under luppen och förbereder dig på framtidens krav och ändrade spelregler. Ekonomin är ett sådant område som chefen och ledaren redan är hårt ansatt av. De finansiella kraven bara ökar, lönsamhet och resultatnivåer ska uppnås med allt mer slimmade organisationer och i chefsrollen ligger att fatta snabba beslut, vars innehåll ska genomföras i rasande tempo.

Chefskurs säkerställer nödvändiga kunskaper

Utmaningen att förankra nödvändiga, och ibland impopulära, beslut ligger på dig som chef och samtidigt vet du att du måste få med dig personalen i förändringsarbetet, annars finns risk för missnöje, dålig stämning och i förlängningen att personal lämnar företaget. Genom att genomgå en chefskurs eller chefsutbildning säkerställer du att du har nödvändiga kunskaper för att kunna implementera och genomföra beslut och åtgärder på ett effektivt och personalvänligt sätt.

Chefsrollen med kundorienterad inställning

Chefsrollen innefattar även arbetet med att hålla ett öga på konkurrenterna, det gäller att inte bli förbisprungen. Idag är kundservice nyckelordet för att behålla och attrahera kunder och som chef gör du klokt i att ha en kundorienterad inställning, även om du inte direkt arbetar med försäljning. Kundlojalitet och kundbemötande behöver byggas in i varje enhet inom en organisation för att hänga med i kraven på tillgänglighet, service och snabba leveranser. Om konkurrenten lyckas bättre med dessa viktiga saker finns risken att kunden inte väljer er. Det finns speciell chefsutbildning som tar upp kundservice för dig som är chef och den ger viktig input till ditt ledarskap och som hjälper dig att skapa betydelsefulla konkurrensfördelar.

Chefsrollen innebär att motivera, entusiasmera och coacha medarbetarna

I den mångfacetterade chefsrollen av idag hittar vi också utmaningen i att motivera, entusiasmera och coacha medarbetarna till egna, personligt uppsatta mål, som också ska rimma med organisationens övergripande målsättningar och inriktning. Du som chef behöver lära dig hur du lyfter fram och utvecklar individens (eller gruppens) styrka, kunskaper och erfarenheter och sedan matchar dem med din enhets uppgifter. Det gäller att få varje person på rätt plats, att optimera roll- och ansvarsfördelningen och samtidigt behålla resultat och långsiktiga planering i fokus. En chefsutbildning eller chefskurs hjälper dig att både lyfta blicken och även behålla en lagom detaljnivå för chefsrollen.

ChefskursSagan om chefsutbildning

Bra chefsutbildning leder till bättre resor för Riksdagens ledamöter. Personalchefen Pia Svensson började sin tjänst som personalchef på Riksdagsresor hade företaget redan lagt över en miljon kronor på chefsutbildning. Både personal och företagsledning var överens om att all chefsutbildning var en god investering som skulle betala sig i längden. Men Pia ville se bevis innan ytterligare hundratusentals kronor rullade iväg. Hon bestämde sig för att göra en utvärdering.

Chefsutbildning skall utvärderas

Resultatet visade att betydligt fler av medarbetarna tyckte att cheferna som gått chefsutbildning levde enligt företagets värderingar jämfört med vad man tyckte om chefer som inte gått chefsutbildning, alltså ju fler utbildningsdagar för chefen desto tydligare resultat. Pia ville med chefsutbildningen ta bra värderingar från att vara ord på papper till något som vi lever med. Att göra det har lett till större arbetsglädje och till att vi blivit bättre på problemlösning, och det har absolut koppling till affärerna, säger Pia Svensson.

Vad hände sen?

För 4 år sedan övervägde Riksdagsresor att gå i konkurs men kom in i en andra andning. I dag är företaget det mest lönsamma i Norden inom sin bransch. Nu är även Pia övertygad om att chefsutbildning har varit och är en betydelsefull faktor för framgången. Viktigast med chefsutbildning är att det har gett oss ett gemensamt språk, särskilt som vi är ett företag som sträcker sig över alla län i Sverige, säger hon.

Ha målet och inte problemet i sikte

Det handlar om begrepp som att ha målet och inte problemet i sikte, och att de anställda håller med om att kommunikationen har förbättrats. Det har inte direkt lett till att vi har sprutat ur oss fler resor utan framför allt till att vägarna inom vår organisation har blivit effektivare, säger en av Pia Svenssons medarbetare, som arbetar som planerare av kulturresor för riksdagsrevisorerna och som i nästa andetag poängterar att hon och kollegorna efter chefsutbildning också arrangerat fler resor för riksdagsledamöterna.

Chefsutbildning ökar lönsamheten

Över 10 personer på företaget har gått en kurs i coachande ledarskap som grundar sig på John Whitmore och hans ledarskapsteorier. John Whitmore grundade begreppet coachande ledarskap. Chefer utbildas på löpande band för hundratusentals kronor. Men till vilken nytta? Riksdagsresor anser att chefsutbildning fick dem att gå från konkurshot till att bli det mest lönsamma företaget inom sin lilla bransch.

Chefsutbildning med rätt koncept vinner i längden

För såväl koncernledningen och första linjens chefer som för deras medarbetare är det meningen att coachande ledarskap ska användas som ett verktyg för att leva upp till Riksdagsresors egna värderingar. Den ansvariga för utbildning är Karin Karlsson, grundare av den svenska grenen av det internationella utbildningsföretaget Leadership. Hon tycker att det var både konsekvent och modigt av Riksdagsresor att redan 2009 börja utbildningen i stor skala och sedan hålla fast vid samma koncept.

Chefsutbildning som verktyg till välbefinnande

Det tar tid innan man ser effekt på ett bredare plan. Många slutar innan man hunnit gå hela vägen från att ha gått en kurs till att ha förändrat en kultur, säger vidare Pia Svensson. Nu har Riksdagsresor investerat två hundratusen kronor i utbildningen. Men med målet inställt på att alla bolagets 20 medarbetare ska gå utbildning kommer budgeten att växa. Den finns en risk för att utbildningar leder till en kolhydrateffekt, direkt efter är man hög på alla upplevelser men en vecka senare har antisockerchocken slagit till och man befinner sig på en lägre nivå än före utbildningen, säger Pia Svensson och tillägger: – Man behöver inte hjula ut från en kurs, desto viktigare är att det som man lärt sig sitter kvar och blir en del av vardagen. För oss har chefsutbildning blivit ett verktyg till välbefinnande både på jobbet och på fritiden.

Chefsutbildning ny som chefChefsutbildning viktigt för företagen

Vi tittar närmare på ny intressant rapport om chefsutbildning i USA. Chefsutbildning har stor effekt på företagets lönsamhet. Ett gemensamt språk hjälper företag att nå sina mål snabbare anser nämligen forskaren Dean Rusk som är utbildningsdirektör för Centrum för avancerad chefsforskning i Utah, USA. Dean har som föreläsare inte mycket mer än hunnit hälsa innan han säger att han vill klargöra att han är professor i chefsutbildning, och ingen kursledare i chefsutbildning. Han har forskat på University of Chicago och varit chef på Center Business i Utah och har således fortfarande en fot kvar i universitetsvärlden.

Chefsutbildning och förbättrad lönsamhet

Dean tackade ja till jobbet som utbildningsdirektör under förutsättning att allt som han publicerar ska vara sant. Han har erfarenhet av att studera företagsförändringar över hela världen och anser att det finns flera exempel på en tydlig koppling mellan chefsutbildning och förbättrad lönsamhet.

Förbättrad kommunikation och minskad konflikt

Vi ser att utvecklandet av ett gemensamt språk hjälper företag att nå sina mål snabbare. Det förbättrar kommunikationen, minskar konflikterna och bidrar till att behålla fokus på målen, vilket i förlängningen leder till bättre möjligheter till lönsamhet. I december var han i Sverige för att titta närmare på Riksdagsresor och deras väg från konkurshot till god lönsamhet.

Chefsforskning

Det som chockade Dean var att ett företag som var så nära konkurs satte upp mål som att bli lönsammast inom sin bransch, men egentligen går det hand i hand med Deans senaste chefsforskning. Mål ska vara så svåra att de utmanar men inte så svåra att de uppfattas som omöjliga. För att nå målen fattade ledningen på Riksdagsresor beslut om att förändra kulturen inom organisationen, förmågan till ansvar och möjligheten till självförverkligande skulle stärkas med hjälp av chefsutbildning.

Chefsutbildning är olja till maskineriet

Riksdagsresor kom fram till att chefsutbildning fungerade som olja till maskineriet som bidrog till att företaget kom att leva fullt ut enligt sina värderingar. Viktigast av allt var att cheferna gick från att ge order till att lyssna på sina medarbetare. Man vet att arbete med ekonomiska mål i kombination med chefsutbildning förklarar ökningen i lönsamhet. Man utgick nämligen ifrån personliga intervjuer och vet därmed att det till största delen berodde på chefsutbildning. Man vet också att det var flera faktorer, men att chefsutbildningen var den viktigaste faktorn.

Chefsutbildning ger nya idéer på ledningsfrågor

En organisation som fortlöpande låter sina chefer och ledare gå en chefsutbildning kommer att både stärka attraktionskraften hos företaget och skapa en arbetsplats som hela tiden utvecklas och drivs framåt. En chefsutbildning ger, förutom praktiska kunskaper, även nya och fräscha idéer och synsätt på ledningsfrågor, som gör att chefer och medarbetare hela tiden tar del av det senaste inom coaching, olika kommunikationsutbildningar, konflikthantering, utvecklingssamtal med mera.

Chefsutbildning ny som chefChefsutbildning för bättre ledarskap

Den senaste tiden har det varit en hel del fokus på modernt ledarskap och vad det är som gör att vissa ledare lyckas och andra inte. Man är övertygad om att bra ledare, framgångsrika ledare, professionella ledare alla har en sak gemensamt – de kliver fram efter att ha varit på en professionell chefsutbildning och stöttar sina medarbetare i motgång. Att leda i medgång kan i princip vem som helst göra men att leda i motgång det kräver mer av en chef och ledare.

Ledarskapet brister

Så gott som dagligen möts man av exempel där ledarskapet brister. Där ledare inte ser sin personal, inte frågar hur de mår och eller hur det går för dem. När lönsamheten är bra tror många chefer att de bara kan luta sig tillbaka och kamma in aktieoptioner, utan att se efter hur det står till med medarbetarna som gör de vinstgivande affärerna. Däremot när lönsamheten sjunker då kommer chefen snabbt in på arbetsplatsen, och börjar misstro sina medarbetares arbetsinsats, tjafsar om småkostnader och påpekar gärna att det går dåligt. Till vilken nytta frågar man sig? Hur lyfter det medarbetaren? Hur hjälper det företagets lönsamhet? Troligtvis är det så att medarbetaren själv är väl medveten om att företaget går mindre bra och jobbar på som en gasell för att det skall gå bättre.

Chef har ett enormt stort ansvar

Det är nu i svåra tider som du som chef behöver inse – om du inte redan gör det – att du som chef har ett enormt stort ansvar. Du behöver fråga din medarbetare – inte hur det går eller inte går utan – hur denne mår och hur du som chef kan hjälpa honom eller henne att må bättre. Att i detta läge visa bristande förtroende eller komma med trista påpekanden om misslyckanden eller pekpinnar är nog det sämsta en chef och ledare kan göra. Hjälp din medarbetare att komma över sin svacka istället. En professionell chefsutbildning piggar upp den anställde.

Chefens utvecklingssamtal

Tänk om det är så att din medarbetare håller på att bli utbränd, eller om någon i hans eller hennes närhet är allvarligt sjuk, eller han eller hon är allvarligt sjuk. Tänk om det är så att din medarbetare har beroendeproblem av något slag, alkoholproblem är ofta förekommande. Det finns massor av skäl till varför en normalt hög presterande person tappar prestationen och om du inte frågar får du aldrig reda på sanningen. Att har dra egna kanske förhastade slutsatser kommer inte lösa problematiken. Sanningen och lösningen finner man tillsammans i utvecklingssamtal. Inte var och en på sin kammare.

Att våga kliva fram som chef

Men kom ihåg att våga fråga hur din medarbetare mår och hitta vägen tillbaka tillsammans. Det tjänar alla på, det tjänar din medarbetare på och det ökar lönsamheten i företaget förutom det uppenbara som du får på köpet – en god arbetsmiljö där dina medarbetare känner att de är en i familjen. Att du som chef kliver in och tar ansvar när det behövs. Att våga kliva fram som chef och bry dig om dina medarbetare. Att våga vara den personlige chefen. Att våga fråga och ge feedback. Att våga lära känna dina medarbetare men framförallt var modig! Att våga vara chef helt enkelt även om du är ny som chef! Alltså kliv fram och begär av ledningen att du som är ny som chef behöver gå en professionell Chefsutbildning.

Chefsutbildning ny som chefChefsutbildning för ny som chef

Medarbetarsamtal, arbetsrätt, konflikthantering, kommunikation – det finns många områden att fördjupa sig i, när man är ny som chef, för att utveckla ett inspirerande ledarskap där man ständigt försöker ta fram det bästa hos personalen. En arbetsplats där det är tillräckligt högt i tak för att stimulera nytänkande, och där man känner trygghet att föra fram sina åsikter, blir en kreativ och stimulerande arbetsplats, både för medarbetare och ledning. En chefsutbildning ger dig verktyg och kunskaper för att genomföra detta i din organisation.

Ledarskap och Human Resources

Vardagen är full av utmaningar när man är ny som chef, och man hinner oftast inte själv samla så mycket kunskap om chefsrollen utöver det som man upptäcker i sitt arbete. Men det finns mycket intressant forskning och många nya arbetsmetoder att upptäcka, just inom ledarskap och Human Resources. En chefsutbildning ger användbara kunskaper, samtidigt som man får möjlighet att diskutera och jämföra sina erfarenheter med övriga kursdeltagare.

Lagom stora utmaningar för ny som chef

När man är ny som chef behöver man ju i första hand rikta uppmärksamheten utåt, mot personalgruppen och mot företagets målsättning. En bra chefsutbildning lär bland annat ut hur viktigt det är att kunna bedöma vilka av medarbetarna som upplever förändringar som stimulerande, och vilka som trivs bäst när det bara rullar på, ungefär som vanligt. Då kan man ge personalen individuellt anpassade, och därmed lagom stora utmaningar.

Chefsutbildning ny som chefNy som chef

När man är ny som chef blir man ganska snart medveten om hur mycket god stämning och bra samarbetsklimat betyder för att ge bra resultat för avdelningen och hela organisationen. En chefsutbildning kan ge kunskap i gruppsykologi och gruppdynamik, men även verktyg för att öka självkännedomen. Att ta ett steg tillbaka och få perspektiv på sig själv och sin nya roll hinner man oftast inte med i vardagen, när man är ny som chef, eftersom alla löpande sysslor kräver full uppmärksamhet. Att öka arbetsglädjen och motivationen handlar även om att ge medarbetarna utrymme för självständighet och egna initiativ.

Din nya yrkesroll

Det gäller både att stärka teamet, och att stärka självförtroendet hos de enskilda medarbetarna. Men är man själv osäker i sin nya yrkesroll, eftersom man inte hunnit få perspektiv på den, sprider man lätt denna osäkerhet till gruppen, ibland med förödande resultat. Det är alltså mycket viktigt att man redan från början känner sig lugn och trygg, så att man får en god start och väcker förtroende bland medarbetarna i sin nya position.

Chefsutbildning anpassad för ny som chef

Då är det mycket användbart med en chefsutbildning som är speciellt anpassad för den som är ny som chef, så att man får ökade kunskaper om ledarskap och därmed ett bättre perspektiv på sig själv och sin egen chefsroll. Men det handlar naturligtvis om en balansgång – man måste komma ihåg att sätta arbetet som chef i första hand och inte se sig själv som ett slags terapeut eller psykolog för sin avdelning. När man är ny som chef kan man bli så engagerad i personliga frågor att man inte ser skogen för bara träd. En chefsutbildning kan även bidra till en bättre helhetssyn och lära ut bra metoder för att prioritera.

Att skapa förtroende

För att få personalen med sig så att alla strävar efter samma mål är en av de viktigaste utmaningarna man har som chef att skapa förtroende. Om man litar på sin chef lägger man som anställd ner mer tid, energi och engagemang på sina arbetsuppgifter – man blir helt enkelt mer motiverad. För att förstå mer om dessa mekanismer är det bra att gå en chefsutbildning, där man studerar fakta och diskuterar chefsrollens olika aspekter. Att föregå med gott exempel är viktigt för att få medarbetarna att känna förtroende, och då handlar det exempelvis om chefens arbetsmoral.

Chefsutbildning - ledarskapBättre samarbete och arbetsmiljö

Att ställa upp för varandra och vara lojal gentemot sina kollegor är ett beteende som skapar bättre samarbete och arbetsmiljö, och som man kan lära sig på en bra chefsutbildning påverkas därigenom även det faktiska, alltså mätbara, resultatet. Andra saker som skapar förtroende är att man visar sig tillförlitlig och trovärdig – ärlighet varar definitivt längst när det gäller gott ledarskap! Att man har hög kompetens, både när det gäller branschkunskap och ledarskap, är andra viktiga faktorer, och genom en chefsutbildning får man definitivt en bättre grund att stå på.

Förtroende för chefen

Kunskaperna som chef handlar också om att förstå så mycket som möjligt av produktionsprocessen och varje medarbetares roll i denna, och just när man visar den typen av förståelse har man goda möjligheter att förbättra personalens förtroende och tillit. När man kan lita på sin chef är man också mer benägen att ge det där ”lilla extra” och som chef kan man även ha bättre möjligheter att få veta vad som eventuellt försvårar arbetet, och hitta lösningar på sådana problem. Att öka sin kompetens med hjälp av en chefsutbildning genererar både ökad trygghet och ökad stabilitet på arbetsplatsen. Det handlar ju inte bara om förtroende för chefen, utan även inbördes i hela personalgruppen.

Ledarskap förändras

I dagens arbetsliv har synen på ledarskap förändrats på många sätt. Samhällsansvar, hållbarhet och etik är en självklarhet för många företag, och detta är faktorer som alltmer styr både konsumenternas val av produkter och företagens val av samarbetspartners. Genom en chefsutbildning kan man få perspektiv på sitt ledarskap, och hitta medel för att skapa ökad mångfald på arbetsplatsen. Det handlar både om könsfördelning, åldersfördelning och etnicitet.

Förbättra arbetsmiljön och själva stämningen

Ju större spridningen är när det gäller dessa faktorer, desto bredare kompetens får man, och de olika medarbetarna kan lära sig mycket av varandra. Genom att uppmärksamma dessa faktorer kan man dessutom skapa ökad goodwill och säkert få en hel del positiv publicitet också, eftersom dessa frågor ligger högt på agendan idag, inte minst hos media. Men ökad mångfald och jämställdhet är förstås inte bara något som kan skapa god PR, utan det kan förbättrar även arbetsmiljön och själva stämningen på arbetsplatsen.

Mångfald i teamet

Mångfald föder helt enkelt kreativitet, och om man befinner sig i olika skeden av livet har man olika perspektiv och erfarenheter som kan komma till nytta. Detta gäller givetvis också personer från en annan kulturell bakgrund, exempelvis utlandsfödda eller andra generationens invandrare. En chefsutbildning kan ge verktyg för att använda resurserna hos medarbetarna bättre, och även ge inspiration till att bredda personalgruppens sammansättning.

Ta vara på kompetensen inom personalgruppen

I exempelvis Japan respekterar man den ökade erfarenheten hos en gammal person mycket högt, medan Sverige hamnar långt ner i statistiken när det gäller hur man behandlar äldre personal, med undantag för personer i höga chefspositioner. En chefsutbildning kan även i detta avseende bidra till att ta vara på kompetensen inom personalgruppen, så att man kan få ut full potential av den mångfald som finns där. Ja, det kan faktiskt även vara mycket klokt att uppmuntra äldre chefer till att gå en chefsutbildning för att uppdatera sin kompetens på området och skaffa ny inspiration.

Att satsa på en chefsutbildning är en god investering

Det är lönsamt för företaget att ha duktiga chefer som, tillsammans med medarbetarna, får företaget att växa. För den som går en chefsutbildning känns det också som en investering i personlig utveckling. Aldrig tidigare har förändringstakten i företagen varit så stor. Omvärldens tryck ställer mycket stora krav på dagens chefer att snabbt kunna anpassa och utveckla sin organisation efter yttre omständigheter. Om du står i begrepp att utbilda chefer gäller det att välja en utbildare med lång erfarenhet och inspirerande lärare, som har ett utbud som passar chefens olika behov.

Välj den chefsutbildning du har störst behov av

Att gå en allmän utbildning i ledarskap kan vara givande, men vi vet, att med olika inriktningar på kurser, får du som går en chefsutbildning bäst valuta för pengarna. Det är stor skillnad på om du är nybliven chef, har ledarroll utan att vara chef eller om du redan arbetat som chef men behöver ny inspiration. I den formella rollen som chef finns det dessutom en rad lagar som styr, som du kanske behöver lära om och diskutera med andra. Du kan också vara i den situationen att du har många lyckade år som ledare bakom dig men nu vill ta ett större ansvar, som chef för en större organisation med stort budgetansvar och utökade befogenheter. Vem du än är vill vi ge dig just den chefsutbildning som är relevant för dig.

Chefsutbildning med teori och praktiska erfarenheter

Vi tror att du som kommer till vår chefsutbildning har en rad erfarenheter och frågor som är viktiga för dig. Vi vet, att om vi utgår från din och de andra kursdeltagarnas verklighet så har vi den bästa förutsättningen för att förankra alla de ledarskapsteorier som finns i chefsutbildningen. Genom att arbeta på det sättet törs vi lova, att den kunskap du har med dig från chefsutbildningen, ger livslånga insikter och praktiska verktyg att använda direkt. Vi lovar också att du har utvecklats som person och fått svar på de frågor som kan vara knepiga att hitta svaren på i floran av ”ledarskapsböcker”.

Chef, ledare, coach och teamledare

Det kan vara svårt att greppa alla de olika roller som chefen har. Därför har vi valt att bygga vår chefsutbildning så att du kan lära dig grunderna ”på bredden” och sedan välja att fördjupa dig i de frågor du har störst behov av. Men du kan också fördjupa dig direkt om det passar bäst. Vi reder ut de olika rollerna och alla de begrepp som finns inom ”managementvärlden” så att du känner dig säker i mötet med andra. Dessutom blir det lättare att läsa och förstå alla intressanta artiklar och böcker inom området. En sak har vi lärt oss genom våra deltagare som går chefsutbildning – ju mer de förstår och skaffar nya insikter om, desto större blir deras lust att utvecklas till en riktigt god ledare. De blir ledare i ständig utveckling i en värld av ständiga förändringar.

Chefsutbildning med kommunikation som tema

Idag handlar ledarskap mer än någonsin om att skapa gemenskap inom en organisation, och se till att alla arbetar i riktning mot en gemensam målsättning. Ständig kommunikation med personalen är den viktigaste metoden för att förankra målsättning och visioner hos varje individ, och genom chefsutbildning förmedlas mycket kunskap om olika sätt att kommunicera, anpassade till varje situation i arbetslivet.

Relevant internkommunikation

Det handlar om att viljan till samarbete genomsyrar hela organisationen, och ju tydligare man ser visionerna bakom verksamheten och kan identifiera sig med dessa, desto bättre blir arbetsklimatet. Vilka kanaler som finns för intern kommunikation, och hur man använder dessa för att informationen ska bli mest effektiv i varje konkret situation, kan man lära sig mer om på en professionell chefsutbildning. Visserligen har alla stora och medelstora företag en kommunikationsavdelning, men denna hanterar ofta primärt den externa kommunikationen, exempelvis gentemot media. Dessutom kan man som chef behöva styra och optimera processerna, så att det blir en relevant internkommunikation, anpassad till problem som uppkommit inom företaget.

Modern chefsutbildning

En modern chefsutbildning lär ut hur man arbetar med kommunikation även på ett mer informellt sätt, där man är närvarande ute på ”golvet” och inleder spontana samtal. Då kan man fånga upp intressanta förslag från medarbetarna, och även kritik som annars skulle ligga där latent, eftersom sådana synpunkter sällan tas upp på avdelningsmöten. Som chef behöver man ligga steget före och kunna få medarbetarna med i alla processer.

Chefsutbildning - skräddarsyddStimulerande chefsutbildning

Genom att förstå hur de tar till sig och bearbetar ny information kan man anpassa både innehåll och kommunikationsmetoder, så att budskapet verkligen når fram. Det tillkommer kontinuerligt stora kvantiteter ny forskning på områden som kommunikation och information, och som chef är det svårt att finna tillräckligt med tid till att hålla sig uppdaterad. En stimulerande chefsutbildning är en effektiv metod att få aktuell kunskap på viktiga delområden.

Chefsutbildning i tiden

Man kan vara anställd som chef sedan många år, eller sedan i förra veckan – men denna formella position gör det inte självklart att man utövar ett ledarskap som är optimalt för både verksamheten och de enskilda medarbetarna. Detta kräver träning, utveckling – men också genomgången chefsutbildning. Att lära känna sig själv är av fundamental betydelse – ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra.

Chefsutbildning som passar alla – finns det?

Men det finns ingen entydig definition och metod, eftersom ledarskapet är ett komplext samspel mellan många individer, som i sin tur präglas av vilken roll och vilka arbetsuppgifter de har. Dessutom har varje företag eller organisation sina egna inneboende mekanismer, så det finns sällan någon chefsutbildning som passar alla.

Nya tider kräver förnyad chefsutbildning

Tiden vi lever i och omgivningens inflytande gör att ingenting är konstant, utan förändringarnas vindar blåser mer än någonsin. Följderna av globaliseringen ser vi dag för dag, både i stort och smått. Strukturomvandlingar, ökad konkurrens, svängningar i världsekonomin, valutakursernas berg-och-dalbana – allt detta interagerar och lämnar ingen organisation oberörd. Allt detta ställer höga krav på en modern chef och ledare.

Ny som chef eller erfaren chef

Föränderlig och samtidigt trygg, lyhörd för sina medarbetare och ändå fylld av integritet, rak men samtidigt diplomatisk – oavsett om man är ny som chef eller erfaren chef kan utmaningarna och arbetsbördan ibland förefalla nästan omänskliga. Och det är inte alla som har ett bollplank i form av exempelvis en kollega att diskutera problemen med, utan man är ofta hänvisad till en inre dialog med sig själv.

Chefsutbildning PresentationsteknikChefsutbildning som får dig att utvecklas

Men har man en chefsutbildning i botten, där man har fått perspektiv både på sig själv och på sina olika roller, och dessutom fått ta del av en del av den stora mängden forskning som har gjorts när det gäller ledarskap, har man en mycket stabilare grund att stå på. Det handlar om att utvecklas som person, mot ökad mognad och medvetenhet. Bättre självkännedom leder alltid till bättre och tydligare ledarskap. Det handlar helt enkelt om att känna sig trygg både i sin yrkesroll och som person, och därigenom få ökat förtroende från sina medarbetare.

Chefsutbildning som tar fasta på viktiga saker

Bra chefsutbildning tar fasta på viktiga saker som att öka motivationen och sammanhållningen hos medarbetarna. Forskning visar att sådana faktorer är oerhört viktiga för att öka trivsel och arbetsglädje och därmed också prestationen, och arbetsplatser med ett positivt samarbetsklimat lockar också till sig duktiga och intresserade medarbetare.

Chefsutbildning för att vidareutbilda sig

En chef som uppmuntrar och stimulerar sina medarbetare kan ta fram oanade resurser – det handlar om att se hela människan och behandla personalen med både lyhördhet och respekt, och eftersom de flesta chefer utanför HR-området har betydligt bättre kunskaper om ekonomi än psykologi, är det klokt att gå en chefsutbildning för att vidareutbilda sig.

Chefsutbildning för bättre ledarskapsmetoder och ledarstil

Man ställs inför många utmaningar när man leder människor – parallellt med att man har målsättningar som handlar om företagets resultat och kanske rentav överlevnad i osäkra konjunkturer, ska man kunna hantera konflikter mellan de anställda, delegera ansvar och hålla ett öga på många processer samtidigt. Att lära sig olika metoder för detta, och att ständigt vara uppmärksam på sin egen roll och hur ens ledarstil påverkar personalen i ett ömsesidigt växelspel, är några av de färdigheter som man tränar på en chefsutbildning. På så sätt kan man bli en mer lyhörd och medveten ledare, som bidrar till att lyfta upp hela organisationen på en högre nivå, redo att möta framtidens utmaningar.

Chefsutbildning som framkallar din kreativitet

Att ta vara på kreativitet hos personalen kan vara en god investering för chefer i alla positioner. Resultatet kan bli konstruktiva förslag till förbättringar både i smått och stort när det gäller företagets arbetsmetoder och processer, men det kan också handla om kreativitet på så viktiga områden som att hitta nya samarbetspartner och rentav att ta fram nya produkter. På en väl sammansatt chefsutbildning lär man sig att bli lyhörd och ge utrymme för många olika typer av personligheter.

Innovationer och entreprenörskap

Kombinationen av kreativitet och envishet kan skapa duktiga entreprenörer, och om man är uppmärksam kan man hitta denna intressanta personlighetstyp på oväntade ställen. Det är faktiskt inte bara som egen företagare som man kan få utlopp för sådant som innovationer och entreprenörskap, utan även inom en organisation, privat eller offentlig. Det handlar alltså om att vara uppmärksam, och se bortom yttre faktorer som kön eller ålder. Kreativa förslag som kan spara pengar och förbättra verksamheten kan komma från många olika håll.

Chefsutbildning ökar kompetensen i ledarskapet

En chef och ledare som verkligen ser de anställda och deras resurser blir bättre på att uppmuntra initiativförmåga och många andra goda egenskaper. Att gå en bra chefsutbildning ökar kompetensen i ledarskapet. Man lär sig att bryta invanda mönster, men man får också metoder för att förbättra kommunikationen med de anställda så att man helt enkelt lär känna dem bättre. Kreativitet är inget man kan tvinga fram, men man kan skapa ett positivt arbetsklimat där man uppmuntrar kreativt tänkande.

Chefsutbildning Nybliven chefSom chef ha du stor nytta av en chefsutbildning

Det handlar om att vara förutsättningslös och inte vara för snabb med att avfärda okonventionella förslag, vilket riskerar att göra en medarbetare mindre benägen att komma med nya idéer. Här kan man som chef ha stor nytta av en chefsutbildning, för att skapa en utveckling mot ett mer innovativt klimat. Detta befrämjar i sin tur en långsiktig tillväxt av både lönsamhet och arbetsglädje.